Naša spoločnosť bola založená v roku 2006 a jej poslaním je podporovať zodpovedný prístup firiem ako aj jednotlivcov k ochrane životného prostredia a k plneniu environmentálnych požiadaviek.

Spájame ľudí nadšených svojou prácou – špecialistov v oblasti ochrany životného prostredia, ktorí poskytujú poradenské, konzultačné a audítorské služby zamerané na individuálny prístup ku klientom. Neustálym vzdelávaním pracujeme na odbornom raste našich konzultantov, aby bol každý člen nášho tímu dostatočne kvalifikovaný
a mal bohaté praktické skúsenosti.

Riadime sa troma základnými hodnotami:

Náš tím

Skúsený tím odborníkov v ochrane životného prostredia a trvalej udržateľnosti

 • Peter Socháň - CEO

  Peter Socháň

  CEO

 • Zuzana Moravcová - Názov pozície 1

  Zuzana Moravcová

  Názov pozície 1

 • Klaudia Novotná - Názov pozície 2

  Klaudia Novotná

  Názov pozície 2

 • Branislav Kozol - Názov pozície 3

  Branislav Kozol

  Názov pozície 3

 • Ostatní - Názov pozície 4

  Ostatní

  Názov pozície 4

Politika kvality a životného prostredia

Poslaním našej spoločnosti je poskytovať prvotriedne poradenské, konzultačné
a audítorské služby v oblasti životného prostredia

Naším hlavným cieľom je poskytnúť zákazníkovi komplexné a odborné poradenstvo, profesionálny prístup, najlepšie možné riešenia a najefektívnejšie postupy vo všetkých oblastiach poskytovania našich služieb, a to s minimalizáciou vplyvov na životné prostredie.

V našej spoločnosti sme zaviedli integrovaný manažérsky systém (IMS) podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001, ktorými sa zaväzujeme sústavne zlepšovať našu činnosť. Stabilne vysokú kvalitu našich služieb, ktorú naši zákazníci očakávajú, zabezpečujeme riadením a monitorovaním kľúčových procesov. Svoje úsilie sústreďujeme najmä tam, kde môžeme ovplyvniť kvalitu a vplyv našej činnosti na životné prostredie a tak prispievame k zachovaniu jeho priaznivého stavu pre budúce generácie
Ostaňme v spojení
Envelope Icon

Vedenie spoločnosti ENVIS sa zaväzuje:

neustále zvyšovať a monitorovať kvalitu poskytovaných služieb,
udržiavať, prípadne zlepšovať pozíciu spoločnosti na slovenskom trhu medzi spoločnosťami poskytujúcimi poradenské, konzultačné a audítorské služby v oblasti životného prostredia,
udržiavať partnerské, vzájomné prospešné a dlhodobé vzťahy s významnými odberateľmi a dodávateľmi,
neustále zvyšovať odbornú kvalifikáciu a povedomie zamestnancov v profesionálnej oblasti, ako aj v oblasti kvality poskytovaných služieb a ochrany životného prostredia,
vypracovávať, pravidelne prehodnocovať a napĺňať ciele a programy IMS,
udržiavať a zlepšovať efektívnosť IMS v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001 a ISO 14001,
komunikovať so štátnou správou, samosprávou, mimovládnymi organizáciami a ďalšími zainteresovanými stranami s cieľom výmeny skúseností v environmentálnej oblasti,
pri starostlivosti o životné prostredie uplatňovať preventívne opatrenia a neustále znižovať vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie,
dodržiavať predpisy v oblasti kvality a ochrany životného prostredia, ktoré sa vzťahujú k činnostiam vykonávaným spoločnosťou, právne a iné požiadavky a záujmy zainteresovaných strán v uvedených oblastiach.

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti ENVIS, s.r.o. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje, že bude vytvárať potrebné zdroje, poskytovať všestrannú podporu a zabezpečovať vzdelávacie aktivity pracovníkom potrebné na realizáciu tejto politiky.

Politika kvality a životného prostredia je v spoločnosti vydaná ako samostatný dokument a sú s ňou oboznámení všetci zamestnanci.
Ostaňme v spojení
Envelope Icon
Certifikáty a osvedčenia

Kvalita a odborná úroveň našich poradenských služieb je priebežne monitorovaná
a vyhodnocovaná.

Naši odborní konzultanti sú pravidelne školení a certifikovaní, aby mohli klientom poskytovať prvotriedne poradenské, konzultačné a audítorské služby.

Všetci naši senior konzultanti spĺňajú zákonné požiadavky na požadovanú dĺžku praxe (napr. výkon funkcie vodohospodára, bezpečnostného poradcu ADR, audítora a pod.)
a majú:
ukončené príslušné vysokoškolské vzdelanie min. druhého stupňa
prax v odbore min. 5 rokov (priemerne 15 – 25 rokov)

Garancia kvality a odbornosti nami poskytovaných služieb:
Naše služby

Poradenstvo a služby v oblasti životného prostredia

Špecializujeme sa na komplexné poradenstvo, konzultácie a audit v oblasti životného prostredia, priemyselnú ekológiu a environmentálne konzultačné služby v oblasti odpadov, ochrany ovzdušia a vôd.

Všetky služby
Arrow Icon