Medzinárodný právny rámec procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) tvorí Smernica Rady 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov v znení neskorších predpisov a Dohovor Európskej hospodárskej komisie OSN o posudzovaní vplyvov presahujúcich štátne hranice (Dohovor z Espoo).

Účel:

Účelom procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) je:

Účastníci:

Základné kroky:

Potrebné podklady:

Presný zoznam podkladov je možné určiť až po oboznámení sa s navrhovanou činnosťou.

Časový harmonogram:

Zisťovacie konanie

V prípade rozhodnutia príslušného orgánu o:

Povinné hodnotenie

Ďalšie informácie:

Komplexné informácie o procese EIA sú dostupné v metodických príručkách Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej agentúry životného prostredia a Štátnej ochrany prírody SR: