Plánované investičné zámery – stavby, zariadenia alebo iné činnosti s priamymi a nepriamymi vplyvmi na životné prostredie musia podľa zákona č. 24/2006 Z.z. prejsť procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie – EIA (Environmental Impact Assessment).

Jednou z prvých povinností investora pri plánovaní investičného zámeru je vypracovať dokumentáciu EIA a doručiť ju príslušnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia SR resp. príslušný okresný úrad). V závislosti od výkonových, kapacitných a iných parametrov navrhovanej činnosti a závažnosti jej vplyvov je potrebné vypracovať:

EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Ide o rozsiahle dokumenty s početnými prílohami, ktoré majú niekoľko desiatok až stoviek strán. Rozsah a kvalita ich spracovania majú podstatný vplyv na časovú náročnosť celého procesu ako aj na ich prijatie verejnosťouViac informácií o procese EIA.

Ponúkame vám komplexné a odborné posúdenie vplyvov navrhovaných stavieb, zariadení alebo iných činností na životné prostredie vrátane ich zmeny. Naša spoločnosť je zapísaná v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie vedenom Ministerstvom životného prostredia SR pod číslom 51/2010 – PO – OHPV.

Čo získate?

Komplexné zabezpečenie procesu EIA pre váš projekt na vysokej odbornej úrovni.

Dokumentáciu EIA vypracovanú podľa platnej legislatívy špecialistami s dlhoročnou praxou v odbore.

Zastupovanie v celom procese EIA pred orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Pomoc a podporu pri komunikácii so zainteresovanou verejnosťou.

Návrhy a konkrétne opatrenia na zmiernenie predpokladaných negatívnych vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Orientačná cena

od 800 €

Závisí od rozsahu a umiestnenia navrhovanej činnosti.

Vyžiadať cenovú ponuku
Arrow Icon
Naše služby

Ďalšie služby, ktoré by vás mohli zaujímať

Špecializujeme sa na odborné poradenstvo, konzultácie a audit v životnom prostredí, priemyselnú ekológiu, trvalú udržateľnosť a environmentálny manažment v oblasti odpadov, ochrany ovzdušia, vôd a ADR.

Všetky služby
Arrow Icon