Naša spoločnosť bola založená v roku 2006 s cieľom podporovať zodpovedný prístup firiem k ochrane životného prostredia a k plneniu environmentálnych noriem a záväzkov.

Sme tím špecialistov na ochranu životného prostredia a trvalú udržateľnosť, ktorí poskytujú poradenské, konzultačné a audítorské služby s pridanou hodnotou a individuálnym prístupom ku klientom.

Kontinuálnym vzdelávaním pracujeme na odbornom raste každého člena nášho tímu. Cez bohaté praktické skúsenosti a odbornú kvalifikáciu našich konzultantov prinášame efektívne a udržateľné riešenia našim klientom.

Riadime sa troma základnými hodnotami:

Náš tím

Skúsený tím odborníkov

Peter Socháň - výkonný riaditeľ

Peter Socháň

výkonný riaditeľ

Elena Socháňová - vedúca senior konzultantka

Elena Socháňová

vedúca senior konzultantka

Marián Palai - senior konzultant

Marián Palai

senior konzultant

Valter Repka - senior konzultant

Valter Repka

senior konzultant

Ingrid Kopková - konzultantka

Ingrid Kopková

konzultantka

Beáta Gáliková - projektová manažérka

Beáta Gáliková

projektová manažérka

Peter Sabo - senior konzultant

Peter Sabo

senior konzultant

Veronika Zeleňáková - konzultantka

Veronika Zeleňáková

konzultantka

Petronela Debnárová - konzultantka

Petronela Debnárová

konzultantka

Jana Miklošová - konzultantka

Jana Miklošová

konzultantka

Politika kvality a životného prostredia

Poslaním našej spoločnosti je poskytovať prvotriedne poradenské, konzultačné a audítorské služby v oblasti životného prostredia

Naším hlavným cieľom je poskytnúť zákazníkovi komplexné a odborné poradenstvo, profesionálny prístup, najlepšie možné riešenia a najefektívnejšie postupy vo všetkých oblastiach poskytovania našich služieb, a to s minimalizáciou vplyvov na životné prostredie.

V našej spoločnosti sme zaviedli integrovaný manažérsky systém (IMS) podľa noriem ISO 9001 a ISO 14001, ktorými sa zaväzujeme sústavne zlepšovať našu činnosť. Stabilne vysokú kvalitu našich služieb, ktorú naši zákazníci očakávajú, zabezpečujeme riadením a monitorovaním kľúčových procesov. Svoje úsilie sústreďujeme najmä tam, kde môžeme ovplyvniť kvalitu a vplyv našej činnosti na životné prostredie a tak prispievame k zachovaniu jeho priaznivého stavu pre budúce generácie.
Ostaňme v spojení
Envelope Icon

Vedenie spoločnosti ENVIS sa zaväzuje:

neustále zvyšovať a monitorovať kvalitu poskytovaných služieb,
udržiavať, prípadne zlepšovať pozíciu spoločnosti na slovenskom trhu medzi spoločnosťami poskytujúcimi poradenské, konzultačné a audítorské služby v oblasti životného prostredia,
udržiavať partnerské, vzájomné prospešné a dlhodobé vzťahy s významnými odberateľmi a dodávateľmi,
neustále zvyšovať odbornú kvalifikáciu a povedomie zamestnancov v profesionálnej oblasti, ako aj v oblasti kvality poskytovaných služieb a ochrany životného prostredia,
vypracovávať, pravidelne prehodnocovať a napĺňať ciele a programy IMS,
udržiavať a zlepšovať efektívnosť IMS v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001 a ISO 14001,
komunikovať so štátnou správou, samosprávou, mimovládnymi organizáciami a ďalšími zainteresovanými stranami s cieľom výmeny skúseností v environmentálnej oblasti,
pri starostlivosti o životné prostredie uplatňovať preventívne opatrenia a neustále znižovať vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie,
dodržiavať predpisy v oblasti kvality a ochrany životného prostredia, ktoré sa vzťahujú k činnostiam vykonávaným spoločnosťou, právne a iné požiadavky a záujmy zainteresovaných strán v uvedených oblastiach.

Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti ENVIS, s.r.o. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje, že bude vytvárať potrebné zdroje, poskytovať všestrannú podporu a zabezpečovať vzdelávacie aktivity pracovníkom potrebné na realizáciu tejto politiky.

Politika kvality a životného prostredia je v spoločnosti vydaná ako samostatný dokument a sú s ňou oboznámení všetci zamestnanci.
Ostaňme v spojení
Envelope Icon
Certifikáty a osvedčenia

Kvalita a odborná úroveň našich poradenských služieb je priebežne monitorovaná a vyhodnocovaná

Naši odborní konzultanti sú pravidelne školení a certifikovaní, aby mohli klientom poskytovať prvotriedne poradenské, konzultačné a audítorské služby.

Všetci naši senior konzultanti spĺňajú zákonné požiadavky na požadovanú dĺžku praxe (napr. výkon funkcie vodohospodára, bezpečnostného poradcu ADR, audítora) a majú:

ukončené príslušné vysokoškolské vzdelanie min. druhého stupňa
prax v odbore min. 5 rokov (priemerne 15 – 25 rokov)

Garancia kvality a odbornosti nami poskytovaných služieb:
Naše služby

Poradenstvo a služby v oblasti ochrany životného prostredia

Špecializujeme sa na odborné poradenstvo, konzultácie a audit v životnom prostredí, priemyselnú ekológiu, trvalú udržateľnosť a environmentálny manažment v oblasti odpadov, ochrany ovzdušia, vôd a ADR.

Všetky služby
Arrow Icon