Nariadením Komisie (EÚ) 2020/878, nahrádzajúcim predchádzajúce nariadenie 2015/830, ktoré uvádza požiadavky na zostavovanie kariet bezpečnostných údajov (KBÚ), sa od 1. 1. 2021 uplatňujú nové požiadavky na vypracovávanie KBÚ.

Legislatívny rámec

KBÚ, ktoré nie sú v súlade s revidovanými požiadavkami Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878 sa akceptujú do 31. 12. 2022.

KBÚ obsahuje 16 oddielov, ktoré sú pevne stanovené v nariadení 2020/878 uplatňovanom od 1. 1. 2021. Informácie o látkach uvedené v KBÚ musia byť v súlade s informáciami uvedenými pri registrácii a v správe o chemickej bezpečnosti (ak sa takáto správa vyžaduje). Ak bola vypracovaná správa o chemickej bezpečnosti látky, ako súčasť registračného postupu, v prílohe KBÚ je potrebné uvádzať aj príslušné expozičné scenáre (pre určené použitia).

KBÚ

KBÚ sa dodáva

Kedy je potrebné KBÚ aktualizovať

Nová verzia KBÚ, označená ako „Revízia: (dátum)“ sa poskytuje bezplatne v tlačenej alebo elektronickej forme všetkým predchádzajúcim príjemcom, ktorým sa poskytla verzia za predchádzajúcich 12 mesiacov najneskôr do 5 dní po aktualizácii. Všetky aktualizácie, ktoré nasledujú po registrácii látky, musia obsahovať registračné číslo látky.