Z

Návrh zákona o informačnom systéme odpadového hospodárstva a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Z

Návrh zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie


Z

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu Bugára a Petra Antala na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1285)


V

Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. ...... 2019 z .... 2019, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Mostová


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. ...... 2019 z .... 2019, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Nesvadské piesky


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. ...... 2019 z .... 2019, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Jurský chlm