Z

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov


V

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná pamiatka Brezovská dolina


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Záhradská


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Rimava


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Temešská skala


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Hradná dolina


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Kulháň


O

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov


O

Predbežná informácia k návrhom nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorými sa vyhlasujú prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka, prírodná rezervácia Brezové, národná prírodná rezervácia Plavno,chránený areál Horný tok Výravy, chránený areál Laborec, chránený areál Horný tok Chotčianky


O

Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pralesy Slovenska