Individuálne ako aj skupinové vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia, ktorého cieľom je objasniť účastníkom aktuálne požiadavky environmentálnych právnych predpisov a sprostredkovať konkrétne skúsenosti z praxe.

Kurzy, školenia, semináre a webináre poskytujeme najmä na tieto témy: <*Odpadové hospodárstvo – zákon o odpadoch, povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadu, vedenie evidencie a ohlasovanie odpadov, nakladanie s odpadmi <*Ochrana vôd – zákon o vodách, povinnosti prevádzkovateľov vodných stavieb, zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami <*Ochrana ovzdušia – zákon o ovzduší, povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia, vedenie prevádzkovej evidencie <*Environmentálne právne požiadavky – prehľad právnych požiadaviek v oblasti životného prostredia v SR <*EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie – vypracovanie dokumentácie, účasť verejnosti v procese posudzovania vplyvov

Všetky kurzy a školenia:

Arrow Icon
Naše služby

Ďalšie služby, ktoré by vás mohli zaujímať

Špecializujeme sa na komplexné poradenstvo, konzultácie a audit v oblasti životného prostredia, priemyselnú ekológiu a environmentálne konzultačné služby v oblasti odpadov, ochrany ovzdušia a vôd.

Všetky služby
Arrow Icon