Prinášame vám prehľad „úrody“ vylepšení aplikácie v jesennej sezóne 2022.

Zjednotenie zoznamu držiteľov

V súvislosti s prípravou aplikácie na zavedenie elektronickej evidencie odpadov v ISOH, ako aj snahou o zjednodušovanie jej používania, sme od 1.1.2023 pristúpili k zjednoteniu zoznamov predchádzajúcich a nasledujúcich držiteľov do jedného zoznamu držiteľov odpadu. Oddelené zoznamy budú v aplikácii dostupné aj naďalej avšak len pre roky 2022 a staršie.

Najväčším benefitom zjednotenia zoznamu držiteľov je možnosť zakladania prevádzok držiteľov odpadu (predchádzajúcich aj nasledujúcich). Ďalšou výhodou jedného zoznamu držiteľov sú celkovo nižšie nároky na prácnosť pri definovaní nových subjektov do zoznamu, ktorý je anonymne zdieľaný so všetkými používateľmi aplikácie.

Používanie zjednoteného zoznamu držiteľov si môžete vyskúšať už dnes, ak si zmeníte evidované obdobie na rok 2023 alebo novší.

Limity zo súhlasov v ELO

Na základe podnetu používateľov sme do evidenčného listu odpadu (ELO) v pravej hornej časti (štatistika) pridali hmotnostný limit zo súhlasu. Tento limit sa v ELO zobrazí automaticky, ak je v aplikácii zadaný súhlas a v ňom hmotnosť týkajúca sa príslušného kódu odpadu. Súhlas zároveň musí pokrývať časové obdobie, v ktorom je ELO vedený, aby sa v ňom limit zobrazil.

Súhlasy odporúčame v aplikácii udržiavať v tzv. konsolidovanom stave, t. j. vždy len jeden typ súhlasu s aktuálne platnými a úplnými informáciami. Údaj o limite umožní priebežné sledovanie hmotnostných limitov zo súhlasov v jednotlivých ELO ako aj lepšie plánovanie nakladania s odpadom.

Nové články

Nadchádzajúce konferencie