Stiahnite si zdarma: Elektronický sprievodný list nebezpečného odpadu – eSLNO

Ak ste odovzdali nebezpečné odpady (NO) zberovej spoločnosti (oprávnenej osobe v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch) ako odosielateľ NO, ste povinní podať Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade príslušným okresným úradom za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho (10.) dňa nasledujúceho mesiaca (§ 11 ods. 3 vyhlášky č. 366/2015 Z.z.).

Ohlásenie o prepravovanom NO sa podáva na kópii Sprievodného listu nebezpečného odpadu (SLNO). Ako odosielateľovi NO Vám z odovzdania NO na prepravu zostal vyplnený SLNO č. 1 (viď pravý horný roh SLNO). Pre splnenie zákonnej povinnosti teda stačí zaslať príslušným okresným úradom kópiu SLNO č. 1.

Ktorým okresným úradom sa Ohlásenie o prepravovanom NO zasiela?

  1. Okresnému úradu príslušnému podľa kolónky 2 v SLNO – Držiteľ – miesto nakládky.
  2. Okresnému úradu príslušnému podľa kolónky 5 v SLNO – Miesto vykládky.
  3. Okresnému úradu v sídle kraja, ak súhlas na prepravu NO vydal okresný úrad v sídle kraja. Príslušný okresný úrad v sídle kraja zistíte podľa skratky kraja, ktorá je vypísaná v hornej časti SLNO za textom „Súhlas na prepravu vydal:“. Aktualizované po zmene zákona o odpadoch od 1.11.2021.

    Tip: Zoznam skratiek krajov a okresov nájdete vo vyhláške č. 597/2002 Z.z.

Čo ak niektoré údaje nie sú v SLNO č. 1 uvedené?
Hľadajte ich v SLNO č. 4, ktorý by Vám mal byť doručený spolu s faktúrou za odber NO. Ak SLNO č. 4 nemáte k dispozícii, alebo ak potrebné údaje v ňom nie sú uvedené, kontaktujte Vášho zmluvného partnera, ktorému ste NO odovzdali.

Kde nájdem poštové adresy okresných úradov?
Aktuálne poštové adresy príslušných okresných úradov nájdete v zozname okresných úradov.

Je potrebné okresným úradom spolu s Ohlásením zasielať aj sprievodný list?
Nie, sprievodný list nie je nutné s Ohlásením zasielať. Stačí, ak úradom zašlete kópie SLNO č. 1 (ako odosielateľ NO). Odporúčame ich zaslať ich doporučenou poštou.

Je možné zaslať Ohlásenie príslušným úradom elektronicky?
Áno, prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk). Potrebujete k tomu elektronický občiansky preukaz s čipom, na ktorom je Váš zaručený elektronický podpis a čítačku.

Čo hrozí, ak Ohlásenie o prepravovanom NO okresným úradom nezašlem?
Za nesplnenie tejto zákonnej povinnosti Vám môže orgán odpadového hospodárstva uložiť pokutu od 500 do 50 000 eur.

Čo ďalej?
Doklady o odoslaní resp. doručení Ohlásenia (napr. podací lístok, EPH, potvrdenie o odoslaní) uložte do Vašej evidencie nebezpečných odpadov spolu s príslušným SLNO č. 1 a 4 a archivujte ich po dobu 5 rokov.