Vyhláška MŽP SR č. 321/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z., zaviedla od 1.1.2018 viaceré zmeny, o ktorých sme informovali v článku Najdôležitejšie zmeny v odpadovom hospodárstve v roku 2018.

Jedna zo zmien sa týka spresnenia spôsobu vypĺňania tlačiva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ďalej aj „Ohlásenie“), ktorý je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky. Konkrétne je v prílohe č. 2 vyhlášky uvedené nasledovné:

Na strane č. 5:

„Hmotnosť odpadu (6) – uvedie sa:

- ak ide o vznik/prevzatie odpadu, súhrnné množstvo vzniknutých/prevzatých odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu a kód nakladania

Na strane č. 6:

„Ak odpad, ktorý vznikol v období, za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním alebo s ktorým držiteľ odpadu prvýkrát nakladal v príslušnom období a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z“ (zhromažďovanie), ak ide o zariadenie na zhodnocovanie a zariadenie na zneškodňovanie, kódy R 13 alebo D 15 a v stĺpci 6 príslušná hmotnosť odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „ZO“ (zostatok z roka, za ktorý sa podáva ohlásenie).

Ak odpad vznikol pred príslušným obdobím, za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z“ (zhromažďovanie), v stĺpci 6 príslušná hmotnosť odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „ZPR“ (z predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý predchádza obdobiu, za ktoré sa podáva ohlásenie).“

Keďže vyššie uvedený spôsob vypĺňania Ohlásenia nie je jednoznačný a je možné ho v praxi interpretovať rôznymi spôsobmi, požiadali sme Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) o vysvetlenie.

V stanovisku MŽP zo dňa 13.9.2018 sa uvádza:

„V prípade vzniku/prevzatia odpadu sa uvádza súhrnné množstvo vzniknutých/prevzatých odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu a kód nakladania avšak v nadväznosti na skratky (ZO, resp. ZPR), ktoré sa uvádzajú v stĺpci 9 (poznámka). Je to potrebné z dôvodu, že v tomto stĺpci sa rozlišuje zostatok z roka, za ktorý sa podáva ohlásenie (Vami uvedený rok 2018) a zostatok z predchádzajúcich rokov, ktoré predchádzajú obdobiu, za ktoré sa podáva ohlásenie (Vami uvedený zostatok z roku 2017). Taktiež je v súlade so spôsobom vypĺňania tohto tlačiva potrebné uvádzať aj vznik odpadu v danom roku a to bez skratky v poznámke.“

Celé znenie stanoviska nájdete na nasledujúcom odkaze: Stanovisko MŽP SR k vypĺňaniu Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Zo stanoviska MŽP vyplýva, že v ročnom ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018, musia pôvodcovia odpadu uvádzať už aj vznik odpadu v roku 2018. Do konca roku 2017 takúto povinnosť pôvodcovia nemali.

Pre lepšiu ilustráciu novej povinnosti uvádzame nasledujúci príklad:

V prípade odpadu obaly z papiera a lepenky (15 01 01) vzniklo pôvodcovi v roku 2018 celkovo 100 ton, z ktorých 90 ton odovzdal nasledujúcemu držiteľovi. Vznikol mu tak zostatok 10 ton z roku 2018.

V Ohlásení je potrebné uviesť:

Správny spôsob evidencie odpadov a automatické generovanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním nájdete v  online aplikácii EnviSys.

Zaregistrujte sa ešte dnes a využívajte jej výhody ihneď!

Navyše na 30 dní zadarmo.