Z

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Z

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591)


Z

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pramene Vydrice


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Brezové


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje národná prírodná rezervácia Plavno


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Laborec


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Výravy


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Chotčianky