V súvislosti s povinnosťou držiteľov odpadov, sprostredkovateľov a obchodníkov podať ročné Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok do 28. februára nasledujúceho roka, vám prinášame aktuálny zoznam okresných úradov (stav k 17.1.2024). Priebežne aktualizovaný zoznam nájdete priamo v našej aplikácii.

Adresár tiež poslúži odosielateľom nebezpečného odpadu (NO), ktorí sú povinní podať Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade príslušným okresným úradom za obdobie kalendárneho mesiaca do 10. dňa nasledujúceho mesiaca (§ 11, ods. 3 vyhlášky č. 366/2015 Z.z.). Ktorým okresným úradom sa Ohlásenie o prepravovanom NO zasiela sa dozviete v tomto článku: Ako správne podať Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade ako odosielateľ.

Zoznam okresných úradov v SR, odbor starostlivosti o životné prostredie