Z

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Z

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Z

Zákon o výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon)


Z

Zákon o územnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


V

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje


V

Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Mostová


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Jurský chlm


O

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Nesvadské piesky


O

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 – 2048


O

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Čergov na roky 2019 – 2048


O

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Chočské vrchy na roky 2019 – 2048


O

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd