Východisková situácia:

Zložitý manažment a nejednotný systém

V roku 2019 sa koncern čerpacích staníc zaoberal výzvami spojenými s manažmentom odpadov z obalov. So 70 prevádzkami po celom Slovensku a obmedzenými skladovacími a dopravnými kapacitami čelil podnik výzvam zložitého a nejednotného manažmentu odpadov.

Denná produkcia obalov z papiera a lepenky (15 01 01) a obalov z plastov (15 01 02) bola vysoká. Chýbalo jednotné a efektívne nastavenie procesu ich zhodnocovania. Neexistoval jeden celoslovenský odberateľ odpadu. Rôzne lokálne prístupy k riešeniu problému a viaceré zmluvy s regionálnymi odberateľmi odpadu viedli k administratívnej náročnosti, zložitému manažmentu a nedostatočnému prehľadu o produkcii odpadov z obalov.

Ciele projektu:

Efektívne zhodnocovanie odpadov z obalov

Hlavným cieľom projektu bolo zaviesť jednotný systém efektívneho zhodnocovania odpadov z obalov na celoslovenskej úrovni. Koncern si kládol za úlohu zabezpečiť materiálové zhodnocovanie všetkých odpadov z obalov, dosiahnuť jednoduchší manažment odpadového hospodárstva a zároveň získať lepší prehľad o produkcii odpadov z obalov.

Našim cieľom bolo zaistiť kontrolu dodržiavania hierarchie odpadového hospodárstva a využiť existujúce kapacity, vrátane zamestnancov, dodávateľov a zariadení, ktoré by prispeli k celkovému zefektívneniu zhodnocovania odpadu.

Postup a riešenie:

Výzva prijatá

Prioritou sa stalo vytvorenie samostatného, jednotného a prehľadného systému a priebežné zhromažďovanie obalov zamestnancami čerpacích staníc.

Odpady z obalov sú priebežne zhromažďované zamestnancami čerpacích staníc v rolltajneroch podľa ich druhov. Následne sú tieto rolltajnery s odpadom pravidelne odoberané dopravcom zabezpečujúcim zásobovanie staníc tovarom. Odpady sú dopravované do centrálneho zhromaždiska odpadu v Trnave, kde sú zhromažďované vo  veľkokapacitných kontejneroch s objemom 35 m³. Po naplnení kontajnerov sú odpady odovzdané miestnej zberovej spoločnosti na ich zhodnotenie.

Prínosy projektu:

Jednoduchý manažment, upevnenie vzťahov a CO2 neutralita

Projekt priniesol mnoho pozitívnych výsledkov. Jedným z hlavných prínosov bolo dosiahnutie 100 %-ného materiálového zhodnotenia všetkých odpadov z obalov činnosťou R3. Využitie spätnej prepravy vozidlami zabezpečujúcimi zásobovanie staníc sa zabezpečila CO2 neutralita celého systému.

Systém mal veľmi nízke náklady na prevádzku vďaka efektívnemu využívaniu existujúcich kapacít. Eliminácia potreby zberných nádob a elektronická evidencia odpadu prispeli k sprehľadneniu informácií o produkcii odpadov z obalov. Centralizácia manažmentu odpadového hospodárstva viedla k zjednodušeniu procesov a upevneniu spolupráce v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Zavedenie nového systému taktiež prispelo k zvýšeniu environmentálneho povedomia zamestnancov.

Výsledky v číslach:

Obaly z papiera a lepenky

Obaly z plastov

Projekt efektívneho zhodnocovania odpadov z obalov na čerpacích staniciach je príkladom úspešnej implementácie a optimalizácie odpadového hospodárstva na celoslovenskej úrovni.

Prípadové štúdie

Ďalšie prípadové štúdie ktoré by vás mohli zaujímať

Príbehy našich klientov, ktorým sme pomohli pri realizácii ich neraz inovatívnych projektov v oblasti ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti. Priblížia vám spôsob našej práce a výsledky, ktoré posunuli podnikanie našich klientov vpred.

Všetky prípadové štúdie
Arrow Icon