Klient plánoval výstavbu veterného parku s inštalovaným výkonom 30 MW na severovýchode Slovenska v lokalite s dobrými veternými podmienkami. Oblasť je známa aj svojimi rázovitými drevenými kostolíkmi. Keďže veterné elektrárne pôsobia v krajine ako výrazná technická dominanta, ich umiestnenie musí prejsť procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) podľa zákona.

Klient požadoval vypracovanie kompletnej EIA dokumentácie (zámer, správa o hodnotení, odborné štúdie), ktorá identifikuje priame a nepriame vplyvy plánovaného zámeru na životné prostredie s dôrazom na faunu (vtáky a netopiere), flóru a ráz krajiny. Potrebné bolo tiež overiť, či výstavba veterného parku nenaruší vizuálne vnímanie drevených kostolíkov, ktoré sú zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok SR.

V rámci procesu posudzovania uskutočnil náš expertný tím terénny prieskum lokality, pri ktorom popísal a zaznamenal súčasný stav krajiny ako aj jednotlivých zložiek životného prostredia. Vytvorili sme 3D vizualizácie veterného parku a posúdili vizuálny vplyv na krajinný ráz zo všetkých 10 dotknutých obcí. Pomocou analýzy viditeľnosti v geografickom informačnom systéme (GIS) sme identifikovali všetky miesta, z ktorých budú veterné elektrárne viditeľné ako aj jednotlivé zóny ich viditeľnosti a vyhodnotili sme mieru ovplyvnia obrazu krajiny dotknutého územia a jeho okolia.

Vypracovali sme aj ďalšie odborné štúdie a monitoring ako podklad ku komplexnému vyhodnoteniu vplyvov plánovaného veterného parku. Jednoročný monitoring vtáctva a netopierov realizovaný nezávislými ornitológmi a chiropterológmi v dotknutom území potvrdil, že plánované veterné elektrárne nezasiahnu do významných migračných trás, lovísk ani hniezdísk ohrozených druhov vtákov. Botanický prieskum neodhalil v danej lokalite chránené druhy rastlín. Hluková štúdia potvrdila, že hluk vydávaný veternými elektrárňami neprekročí zákonom prípustné limity vo vonkajšom prostredí. Na základe týchto podkladov sme komplexne vyhodnotili vplyvy plánovaného veterného parku na životné prostredie.

Správa o hodnotení potvrdila, že výstavba veterného parku nebude mať významný vplyv na životné prostredie dotknutého územia. Napriek tomu odporučila realizáciu opatrení na ešte účinnejšiu elimináciu a prevenciu vplyvov navrhovanej činnosti ako aj kompenzačné opatrenia v jednotlivých obciach, ktoré prispejú k skvalitneniu života ich obyvateľov. Patrí medzi ne je aj výsadba zelených biokoridorov či realizácia náučných turistických trás a cyklotrás.

Prípadové štúdie

Ďalšie prípadové štúdie ktoré by vás mohli zaujímať

Príbehy našich klientov, ktorým sme pomohli pri realizácii ich neraz inovatívnych projektov v oblasti ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti. Priblížia vám spôsob našej práce a výsledky, ktoré posunuli podnikanie našich klientov vpred.

Všetky prípadové štúdie
Arrow Icon