Východisková situácia:

Nadmerná produkcia nebezpečných odpadov

Výrobný podnik v automobilovom priemysle so silným environmentálnym zázemím čelil problému nadmernej produkcie odpadov z prázdnych tlakových nádob (sprejov). Tieto odpadové obaly z aerosólov boli zaradené pod druh 15 01 11 a vznikali pri bežných prevádzkových činnostiach spoločnosti.

Ciele projektu:

Minimalizácia množstva skládkovaných odpadov

Zhodnocovanie odpadov z prázdnych tlakových nádob nebolo a nie je ani v súčasnosti dostupné. Horľavé hnacie médium a vysoký tlak v nádobe môžu pôsobením tepla alebo mechanického poškodenia explodovať a spôsobiť tak závažné škody na zdraví a majetku. Preto sa v praxi odpadové obaly pod tlakom zneškodňujú výlučne skládkovaním. To však bolo v priamom rozpore so záväzkom spoločnosti minimalizovať množstvá skládkovaných odpadov.

Postup a riešenie:

Analýza a návrh riešenia

Zanalyzovali sme preto dostupné trhové možnosti a riešenia minimalizácie množstva odpadov v súlade s platnou legislatívnou a odbornou praxou. Následne sme klientovi odporučili spôsob, akým bolo možné predchádzať vzniku odpadu z tlakových nádob.

Na trhu dostupný plniaci systém REFILLO® od spoločnosti Würth umožňuje opakovane dopĺňať nádoby bežne používanými prípravkami. Systém je založený na manuálnom alebo automatickom napĺňaní aerosólových dóz zvolenou účinnou zložkou a stlačeným vzduchom. Z jednej 20 l bandasky je možné naplniť až 500 opakovane použiteľných dóz.

Prínosy projektu:

Opakované použitie sprejov

Týmto efektívnym riešením je možné zabezpečiť opakované používanie tlakových nádob a významne znížiť množstvo odpadov, ktoré by vznikli pri použití jednorazových tlakových nádob. Taktiež eliminovať množstvo vypúšťaných freónov obsiahnutých v hnacom plyne sprejov. Nezanedbateľnou výhodou je aj finančná úspora pri obmedzení kúpy výrobkov v jednorazových baleniach a pri znižovaní množstva odpadov odovzdávaných na ďalšie nakladanie.

Implementáciou projektu znižovania množstva odpadových obalov z aerosólov bol dosiahnutý cieľ podniku minimalizovať produkciu odpadov ukladaných na skládky.

Prípadové štúdie

Ďalšie prípadové štúdie ktoré by vás mohli zaujímať

Príbehy našich klientov, ktorým sme pomohli pri realizácii ich neraz inovatívnych projektov v oblasti ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti. Priblížia vám spôsob našej práce a výsledky, ktoré posunuli podnikanie našich klientov vpred.

Všetky prípadové štúdie
Arrow Icon